Department of Finance

Staff Lists for Finance

စဉ်အမည်ပညာ
အရည်
အချင်း
အပြည့်
အစုံ
လက်ရှိရာထူး
ရရှိလစာနှုန်း၊ဌာန
အမြဲတမ်း
နေရပ်လိပ်စာ
ယခင်တာဝန်
ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးသော
ကျောင်းများအမည်
1​ဒေါ်မော်မော်သန်းB.A (His;)ရုံးအုပ်
(၂၃၄ဝဝဝိ-၂ဝဝဝိ-၂၄၄ဝဝဝိ)
ဆက်သွယ်ရေး၊
အော်တိုအိတ်ချိန်း
ဝင်းအတွင်း
တောင်ငူမြို့။
2​ဒေါ်သင်းဖြူဖြူလွင်B.Sc(Chem)
Grade-1
Grade-11
ကွန်ပျူတာ
ကျွမ်းကျင်(၁)
စာရင်းကိုင်(၁)
(၂၃၄ဝဝဝိ-၂ဝဝဝိ-၂၄၄ဝဝဝိ)
မင်းလမ်းရွာ၊
ငါးဖယ်အင်း
ကျေးရွာအုပ်စု၊
တောင်ငူမြို့။
3ဒေါ်အေးအေးမာB.comစာရင်းကိုင်(၁)
(၂၃၄ဝဝဝိ-၂ဝဝဝိ-၂၄၄ဝဝဝိ)
မုံရွာမြို့၊
မုံရွာတောင်ကူးတို့
ကုန်းရပ်ကွက်
၁။ CU(မုံရွာ)
၂။ CU(ပြည်)
4​ဒေါ်အိမွန်ကျော်B.Sc(Chem)ဌာနခွဲစာရေးကြီး
(၂၁၆ဝဝဝိ-၂ဝဝဝိ-၂၂၆ဝဝဝိ)
အကျဉ်းဦးစီးဌာန
တောင်ငူမြို့။