Department of Administration

Staff List in Department of Administration

စဉ်အမည်ပညာ
အရည်
အချင်း
အပြည့်
အစုံ
လက်ရှိရာထူး
ရရှိလစာနှုန်း၊ဌာန
အမြဲတမ်း
နေရပ်လိပ်စာ
ယခင်တာဝန်
ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးသော
ကျောင်းများအမည်
1ဦးအောင်လင်းစိုးBE(NT)ဌာနမှူး(စီမံ-ဘဏ္ဍာ)
(၃၄၁ဝဝဝိ-၄ဝဝဝိ-၃၆၁ဝဝဝိ)
အမှတ်(၄၀)၊
(၄)လမ်း၊
(၃)ရပ်ကွက်၊
တောင်ဥက္ကလာ
၁။ အင်းစိန်
၂။ အေလာ
၃။ ဝန်ကြီးရုံး
၄။ တောင်ငူ
2​ဒေါ်ဘေဘီကျော်B.A (Philo)ဌာနစုမှူး(စီမံ)
(၂၇၅ဝဝဝိ-၄ဝဝဝိ-၂၉၅ဝဝဝိ)
TU(တောင်ငူ)
ကျောင်းဝင်း
အတွင်း၊
တောင်ငူမြို့။
3​ဒေါ်အိစံမျိုးB.Sc(Chem)
e.gov(3)
ရုံးအုပ်
(၂၃၄ဝဝဝိ-၂ဝဝဝိ-၂၄၄ဝဝဝိ)
၁၃/၁၆၅
ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်း၊
တောင်ငူမြို့။
၁။ DTVE
22​ဒေါ်ဥမ္မာကျော်(၉)တန်း
အောင်
ဓါတ်ခွဲကျွမ်းကျင်-၃
(၁၉၈ဝဝဝိ-၂ဝဝဝိ-၂ဝ၈ဝဝဝိ)
၇/၈/၄၈၄
ဗညားဒလလမ်း၊
ရွှေပြည်သာမြို့။
၁။ လားရှိုး
၂။ ရဲမွန်
၃။ ရွှေပြည်သာ
၄။ မှော်ဘီ
5ဦးမျိုးသန့်ဇော်(၉)တန်း
အောင်
ယာဉ်မောင်း-၅
(၁၆၂ဝဝဝိ-၂ဝဝဝိ-၁၇၂ဝဝဝိ)
ကန်ရိုးကျေးရွာ၊
တောင်ငူမြို့။
6​ဒေါ်တင်ဇာဝေ(၉)တန်း
အောင်
​နေ့စားဝန်ထမ်း
(စီမံ-ဝန်ထမ်းရေးရာ)ဌာန
ကျွန်းကုန်း
မြောက်ပိုင်း၊
တောင်ငူမြို့။
7​ဒေါ်ဝင်းဝင်းခိုင်B.Sc(Zool)​နေ့စားဝန်ထမ်း
(စီမံ-ဝန်ထမ်းရေးရာ)ဌာန
TU(တောင်ငူ)
ကျောင်းဝင်း
အတွင်း၊
တောင်ငူမြို့။