Admission Requirements

Admission Requirements

  • တက္ကသိုလ်၀င်ခွင့်အောင်မြင်ပြီး တက္ကသိုလ်၀င်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်းအား အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန ရောက်ရှိလာပါက ကြော်ငြာသင်ပုန်း ကပ်ပေးပါသည်။
  • ၀င်ခွင့်ရ ကျောင်းသားများ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း အချိန်မီကျေင်းအပ်နှံ နိုင်ရန် အသိပေးအကြောင်းကြားစာများ ပေးပို့ပါသည်။
  • ကျောင်းအပ်လက်ခံသည့်အဖွဲ့ထံတွင်လူတွေ့စစ်ဆေးပြီး သို့မဟုတ် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ပြီး အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနမှ ပေးပို့ထားသော ၀င်ခွင့်ရကျောင်းသားစာရင်းနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေး၍ ပထမနှစ် ကျောင်းသားစာရင်းသွင်းပါသည်။ ကျောင်းသားစာရင်းသွင်းရာတွင်-
  • ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ထားသော ကျောင်း၀င်ခွင့်လျှောက်လွှာ(၂)စောင် နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်အဖွဲ့မှ ထုတ်ပေးသည့် တက္ကသိုလ်၀င်စာမေးပွဲ အောင်လက်မှတ် သို့မဟုတ် အောင်ကြောင်းထောက်ခံစာ(မူရင်း၊ မိတ္တူ)
  • ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်း မြို့နယ်ဆရာ၀န် ဒေသန္တရကျန်းမာရေး ဌာန ၏ ထောက်ခံချက်(မူရင်း)
  • အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်းနှင့် ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်၊ မြို့နယ်ရဲစခန်းထောက်ခံစာ
  • လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၇)ပုံ
  • အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ
  • ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြား(မိတ္တူ)
  • ကျောင်းစည်းကမ်းများအား လိုက်နာပါမည်ဟု ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူနှင့် မိဘ အုပ်ထိန်းသူများ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့်  ခံ၀န်ကတိ